ViaCultura - úvodná stránka

Každé ráno kopni bosou nohou do kameňa, pocítiš realitu.

Programy

MANIFEST

Manifest

„Kultúra dáva cenu nášmu životu
a zmysel našim snahám.“
Ján Lajčiak

Dnes nehovoríme takto vznešene, ale cítime takisto ako on. Hoci je stále zneuznaný, stále vydedený. Vyrástli sme z opojenia a nepotrebujeme ani veľké odriekania v zmysle ideí Štúra, ale o budúcej sláve našej kultúry snívame rovnako. Nie je nám cudzia ambivalencia ani komplexy, poctivo sa snažíme zbaviť traumy malosti i romantickej aury minulosti. Veď sme slobodní a voľní ako nikto z nich pred nami.

Neprítomnosť jasnej vízie verejnej správy v oblasti kultúry spôsobila
nedorozumenia v chápaní pojmov a úloh kultúrnych inštitúcií v našom živote. Komunisti urobili z kultúry nadstavbu, čiže sektor neproduktívny a neprodukujúci. Ešte stále tolerujeme zvyšky socialistického systému, čo prehlbuje naše pochybnosti i schopnosti. Preto máme často pocit akejsi nestability a všeobjímajúcej frustrácie. Na druhej strane sa kultúra často chápe len ako ďalší faktor rozvoja ekonomiky, sektor tvoriaci pracovné miesta a vážny činiteľ sociálnej politiky štátu. Vyspelé spoločnosti ale pochopili, že kultúra znamená pre ich fungovanie a rozvoj oveľa viac. Dnes dozrel čas na takéto chápanie aj u nás.

Zmena je mimoriadne potrebná, ak nechceme zostať na chvoste za rýchlo sa rozvíjajúcim svetom. Aktívne pôsobenie na proces zmien je lepšie, ako sa nechať nimi vliecť a potom lamentovať. To, ako funguje kultúra dnes, je v protiklade aj k zmenám, ktoré prežívajú ostatné sektory nášho verejného života. Potrebujeme zmenu fungovania inštitúcií, zmenu postoja štátu ku kultúre. Áno, zmenilo sa aj kultúrne správanie sa obyvateľstva a jeho očakávania, čo všetko mu kultúra a umelci poskytnú. Mnohým sa zdá, že je to v jej neprospech.

Kultúra je činiteľom rozvoja a bez rozvoja niet kultúry. Máme na dosah nový štýl komunikácie, otvorené dvere pre novú kreatívnosť, trh plný dynamiky a inovácií. Slobodní a tvoriví ľudia sú podstatou rozvojového potenciálu ekonomiky 21. storočia. To je náš kapitál, s ktorým musíme vykročiť na kultúrny trh Európskej únie. Nebráňme našu kultúru pred touto veľkou šancou a urobme všetko pre to, aby uspela.

Čas dozrel. Čas pre kultúru. Urobíme všetko pre to, aby nebol stratený.

 

Úvod VIA CULTURA IKP Naše sídlo

Copyright © 2018 VIA CULTURA. All rights reserved.